ملحفه

ملحفه یکبارمصرف:

ملحفه یکبارمصرف از بهترین و نرمترین منسوجات نبافته تهیه گردیده و درعین لطافت، فوق العاده محکم می باشد.

بدون دیدگاه