ست بیمار

این محصول از جنس اسپان باند در رنگ های مختلف، قابل استفاده بیماران در بیمارستان و اورژانس می باشد.

بدون دیدگاه