ست بانوان

این محصول از جنس اسپان باند در رنگ های مختلف، قابل استفاده بیماران در بیمارستان و زنان و زایمان قابل استفاده  می باشد.

بدون دیدگاه